บริการตรวจนับสินค้า

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิสส .ให้บริการนับจำนวนสินค้าคงคลัง เพื่อทำให้ทราบว่าขณะนี้มีสินค้าคงเหลืออยู่เท่าไร เป็นสินค้าอะไร และมีอายุนานเท่าไร ที่สำคัญคือ จะได้ทราบด้วยว่าจะต้องสั่งซื้อสินค้าอะไร เพิ่มเติมเท่าไรจึงจะเพียงพอหรือไม่มากจนเกินไป  โดยมีวิธตรวจนับดังนี้ บริการตรวจนับ 100%  บริการตรวจนับแบบเลือกสรร  บริการตรวจนับแบบฉับพลัน  และบริการตรวจนับสินค้า ให้กับ ร้านค้ารายย่อย  โรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบ  คลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่  ทั่วประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ  การนับสินค้าคงคลัง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคลังสินค้า หากผลต่างระหว่างระบบกับจำนวนสินค้าจริงมีความแตกต่างกันมากก็จะส่งผลกระทบกับลูกค้า และเป็นหนึ่งในดรรชนีชี้วัดถึงความสามารถในการการบริหารจัดการ  

การนับสินค้านั้นไม่จำเป็นต้องนับตอนที่ปิดคลังหรือ ปิดร้าน และอาจนับตอนที่ไม่มีการเบิกสินค้า หรือนับในวันหยุดที่ไม่มีการจำหน่ายสินค้า เราสามารถนับได้ตลอดเวลา นับได้ทั้งวัน ตลอดเวลาที่เราต้องการ  และตัวเลขที่นับได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การนับสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีความจำเป็นต่อทำ ไม่ว่าคลังสินค้าของคุณจะกว้างใหญ่หรือเล็กแคบประการใดก็ตาม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ และยังคงมีส่วนช่วยให้สามารถผลิต หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตามปริมาณและความต้องการของลูกค้า
บริการตรวจนับ 100%

เป็นการตรวจนับ 100% ทุก 4 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือปีละครั้ง วิธีนี้เป็นที่นิยมแต่เหมาะกับการนับสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณไม่มาก สามารถนับเสร็จภายใน 1 วัน ซึ่งหากว่าใช้เวลานานในการนับจะส่งผลกับความถูกต้องบริการตรวจนับแบบเลือกสรร

โดยพิจารณาจาก STOCK CRITERIA MATRIX   ตัวอย่างเช่น F-V นับทุก 3 เดือนเนื่องจากมีความถี่มาก และเป็นวัสดุที่สำคัญกับการผลิด หรือพิจารณาจาก ABC Analysis
  • A ความถี่ในการนับสูง.
  • B ความถี่ในการนับปานกลาง
  • C ความถี่ในการนับต่ำ
นับทุกเดือน โดยแบ่งจำนวนการนับเป็น A 60% B 30% C 10% จนครบจำนวนทั้งหมดของสินค้าคงคลัง วิธีนี้เหมาะกับ จำนวนวัสดุที่มีจำนวนมากไม่สามารถนับเสร็จภายใน 1 หรือ 2 วัน อีกทั้งยังง่ายในการตรวจสอบหากพบว่าวัสดุไม่ตรงกับระบบก็ง่ายในการสอบทาน.
บริการตรวจนับแบบฉับพลัน

เป็นการตรวจนับจาก Audit หรือ ฝ่ายบัญชี โดยไม่ได้มีการแจ้งหมายกำหนดการที่แน่นอน ในการนับ ซึ่งแบบนี้ทางลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดวัน และทำการนับสินค้าทั้งหมดภายในวัน หรือเลือกกลุ่มประเภทของสินค้าที่ต้องการตรวจนับตามปัจจัยที่เกิดขึ้น


บริการตรวจนับสินค้า ให้กับร้านค้ารายย่อย โรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบ คลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

  • ร้านค้ารายย่อย คือ ร้านค้าปลีก ร้านรองเท้า ร้านหนังสือ ร้านขายอุปกรณืไฟฟ้า ร้านแว่นตา
  • โรงงานผู้ผลิต วัตถุดิบ
  • คลังสินค้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่และกิจการทั่วประเทศไทยตามความต้องการลูกค้าโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
อาณาจักรWAS

ศึกษาบริการของWASเพิ่มเติม

ข่าวสาร